Deze gedragsregels gelden voor al onze leden, alle supporters en alle bezoekers van ZKC’19.

1.
Bij iedere training en wedstrijd lever je een positieve bijdrage. Je wilt graag winnen, maar niet ten koste van alles. Je hebt respect voor de tegenstander en je accepteert het gezag van de scheidsrechter en ook dat van je trainer en/of je coach;

2.
Iedereen dient behoorlijk taalgebruik te gebruiken. Vloeken is ‘not done’, verbaal en fysiek geweld worden niet geaccepteerd en pesten is uit den boze;

3.
Je hebt respect voor ieders eigendommen en je bent aansprakelijk voor de door jou aangerichte schade. Wees zuinig op je kleding en onze materialen. Ruim je eigen rommel op en wees niet te beroerd om ook dat van anderen op te ruimen;

4.
Ieder lid dient zich te houden aan een door de vereniging of door het KNKV opgelegde sanctie n.a.v. een overtreding. ZKC’19 acht zich vrij de door het KNKV opgelegde boetes en/of in rekening gebrachte administratiekosten te verhalen op het betreffende lid;

5.
In het clubgebouw geldt een rookverbod;

6.
Buitensporig gedrag ten gevolge van alcohol wordt niet getolereerd. Gebruik van, of onder invloed zijn van drugs is verboden;

7.
Ieder lid vertegenwoordigt ZKC’19 en dus rekenen wij erop dat je onze naam niet in diskrediet zult brengen. Als je het om wat voor reden dan ook nodig vindt om ZKC’19 en/of onze leden in diskrediet te brengen, dan zal het bestuur moeten ingrijpen;

8.
Ieder lid wordt verzocht een medelid, supporter of bezoeker te corrigeren in het geval bovenstaande regels worden overtreden. Als je twijfelt of het zelf niet durft, wilt of kunt, meld het dan bij het bestuur en/of je trainer/coach.


Ieder lid dat zich schuldig maakt of heeft gemaakt aan een overtreding van bovenstaande gedragsregels, zal daarop worden aangesproken en zo nodig worden bestraft door het bestuur. Elke situatie wordt afzonderlijk beoordeeld en de ‘strafmaat’ is uiteraard afhankelijk van de aard van de overtreding. In het ergste geval zal een overtreding kunnen leiden tot een schorsing of royement